Publikimi i Volumit të Parë të Revistës për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve

Prishtinë, 31 gusht 2015 – Volumi i Parë i Revistës për Zgjidhjen Alternative të Kontesteve u publikua në muajin Gusht dhe përfshin një numër punimesh nga arbitër të huaj dhe ndërkombëtar, me trajtimin e temave si në vijim:

  • Masat e Përkohshme sipas Ligjit të Arbitrazhit të Kosovës dhe Ligjit Model të UNCITRAL, nga Anjezë Gojani dhe Robert Muharremi
  • Nocioni i ‘ordre public’: arbitrabiliteti i kontesteve të patentave, nga Luljeta Plakolli – Kasumi
  • Lidhmëria në mes të gjykatave të rregullta dhe arbitrazhit: standardet ligjore dhe prakikat më të mira, nga Visar Ramaj
  • Rëndësia e Zgjidhjes Alternative të Kontesteve përmes arbitrazhit në Kosovë, nga Valbon Mulaj
  • Ridefinimi i arbitrazhit në kontestet e investimeve: rasti i Kosovës, nga Ardeshir Atai
  • Ndërmjetësimi si mekanizëm i zgjidhjes alternative të kontesteve në Kosovë, nga Mahir Tutuli
  • Një Zyre Ndërlidhëse dhe Ombudsperson për marrëdhëniet ndërkombëtare eknomike: propozim, nga Chitra Barth Radhakishun