Çështje Ligjore

Fushëveprimi i punës së Komitetit për Çështje Ligjore përfshin rishikimin dhe diskutimin e legjislacionit që ndërlidhet me bizneset si dhe ofrimin e opinioneve ligjore sa i përket dispozitave ligjore të aplikueshme – në veçanti ato që kanë të bëjnë me rezultatet dhe kërkesat e dalura nga takimet e komiteteve tjera. Komiteti gjithashtu do të ofrojë rekomandime dhe sugjerime sa i përket ndryshimit të ligjeve ekzistuese apo miratimit të ligjeve të reja.

Kryesues: Odise Saliuka (Raiffeisen Bank)

Zëvendëskryesues: Rudi Metaj (Tashko Pustina)

Anëtarët:

  • Hadi Mehmeti (Orbico sh.p.k)
  • Granit Curri (Universiteti AAB)
  • Jakup Hoti (Banka Kombëtare Tregtare)
  • Ngadhnjim Makolli (Mabetex)