Ofertë ekskluzive për shërbimet dhe produktet e ProCredit Bank

Anëtari ynë ProCredt Bank ofron mundësi të reja në shërbimet e saj bankare për të gjithë anëtarët e Odës Amerikane.

Ofertat janë të ndara në nivel biznesi, në nivel të pronarit të biznesit si dhe në nivel të punësuarve të biznesit dhe janë siç vijojnë:

Shërbimet për bizneset anëtare të Odës Amerikane:

 • Aplikimi për shërbime online
 • Shërbimin E-Commerce
 • Llogaria e kursimit Flex save
 • Limiti financiar
 • Lehtësira në mungesë pengu
 • Financim përmes linjës kreditore nga BERZH-i
 • Financim tregtar (Garancia Bankare dhe Letër Kredia)
 • Ekspertizë në projektet për energji të ripërtrishme (solare)
 • Transfere Bankare
 • Kartelat Bankare
 • Zona 24/7

 

Shërbimet për pronarët e bizneseve anëtare të Odës Amerikane:

 • Aplikim për hapje të logarisë online
 • Shpërndarje e Debit Kartelës në adresën e zgjedhur nga ana juaj
 • Llogari të kursimeve FlexSave me fleksibilitet maksimal
 • Aprovim i Flex Fund (overdraft/mbitërheqje) deri dyfishin të pagës suaj me normën e interesit më të favorshme në treg
 • Mbështetje në investime
 • ZONA 24/7

 

Shërbimet për punonjësit e kompanive anëtare të Odës Amerikane:

 • Aplikimi për hapje të llogarisë online
 • Mundësi për klientët ekzistues apo të rinjë të aplikojnë për shërbimet elektorinike që nuk i posedojnë
 • Shpërndarje e Debit Kartelës në adresën e zgjedhur nga ana juaj
 • Llogari të kursimeve – FlexSave
 • Aprovim i Flex Fund (mbitërheqje) me normën e interest më të favorshme në treg
 • Mbështetje në investime
 • ZONA 24/7

 

Për më shumë informata mund të kontaktoni direkt bankën përmes emailit kos.businessoffice@procredit-group.com apo në numrin e telefonit +381 38 555 777.