×

Support

For Policy Issues please contact: Albion Ujkashi @ albion.ujkashi@amchamksv.org
For Membership Services please contact: Shkëndije Loshaj-Krasniqi @ shkendije.krasniqi@amchamksv.org
For Communication and Information please contact: Edlira Dibrani @ edlira.dibrani@amchamksv.org

FORGOT YOUR DETAILS?

Këshilli Drejtues është organi më i lartë i Qendrës së Arbitrazhit i cili ka për qëllim të arrij objektivat e Qendrës dhe të kryej detyrat e saj. Këshilli përbëhet nga pesë anëtarë me të drejtë vote, Drejtorit Ekzekutiv të Odës Amerikane si anëtarë pa të drejtë vote, dhe Sekretarit Gjeneral të Qendrës së Arbitrazhit. Anëtarët e Këshillit Drejtues emërohen nga Bordi i Guvernatorëve të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë:

Sokol ELMAZAJ

Kryesues

Ahmet HASOLLI

Anëtar

Shibani SHAH

Anëtare

Haxhi GASHI

Anëtar

Arian ZEKA

Anëtar

sokolelmazaj

Sokol Elmazaj ka përfunduar studimet për drejtësi në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tiranës. Ai është avokat në Shqipëri që nga viti 1998. Z. Elmazaj është aktualisht partner në Boga & Associates, firmë ligjore shqiptare e themeluar në vitin 1994 me zyrë në Tiranë dhe Prishtinë. Z. Elmazaj është poashtu Menaxher i degës së Boga & Associates në Prishtinë. Ai është këshilltar ligjor me përvojë në çështje biznesore si dhe avokat me reputacion duke përfaqësuar investitorë të huaj për zgjidhje të mosmarrëveshjeve para gjykatave dhe në arbitrazh.

Ai është njohur dhe shpërblyer për disa vite si avokat i rangut të lartë në Shqipëri nga Chambers & Partners (kompani ndërkombëtare për vlerësimin e tregut ligjor), i komentuar si “avokat i shkëlqyeshëm me përvojë të madhe në zgjidhje të mosmarrëveshjeve” dhe “figura më e shquar e grupit … i çmuar për kujdesin dhe ekspertizën e tij në trajtimin e transakcioneve komplekse”. Për disa vite ai ka ndjekur rrugën akademike duke ligjëruar të drejtën biznesore, civile dhe të punës në Universitetin e Nju Jorkut në Tiranë. Ai u detyrua të pezullojë aktivitetin e tij akademik disa vite më parë në mënyrë që të merr përsipër punën e firmës ligjore në Kosovë.

ahmethasolli

Z. Hasolli posedon shumë vite përvojë si avokat në Kosovë. Në vitin 2008 ai u bë partner në firmën ligjore Kalo and Associates. Puna e tij përqëndrohet në fushën e korporatave, komerciale dhe të pronësisë intelektuale. Z. Hasolli është Agjent për Marka Tregtare dhe Patenta.

Z. Hasolli përfundoi Programet e Arsimit Ligjor të Vazhdueshëm në 2006 dhe Provimin e Jurisprudencës në vitin 2003. Ai përfundoi studimet bachelor në drejtësi në Universitetin e Prishtinës në vitin 1990.

 

shibanishah

Znj. Shah është Specialiste Ligjore në Programin për Përmbarim dhe Legjislacion Komercial të USAID (CLE), me fokus në zhvillimin dhe fuqizimin e kornizës të së drejtës komerciale në Kosovë, si dhe rritjes së vetëdijes dhe përdorimit të mekanizmave për zgjidhjen alternative të kontesteve drejtë zgjidhjes së mosmarrëveshjeve jashtë sistemit gjyqësor. Ajo poashtu punon ngushtë me ekipin e CLE në organizmin e tryezave “Qite n’Letër” me qëllim të edukimit të bizneseve kosovare nga sektorët e ndryshëm lidhur me rëndësinë dhe vlerën e kontratave të shkruara.

Para se të bashkangjitet në ekipin e CLE, znj. Shah ka punuar si avokate komerciale në firmën ligjore Arnold & Porter LLP në zyrat në Washington, D.C. Praktika e saj ka përfshirë negocimin e kontratave komplekse ndërkombëtare, ndërmarrjen e hetimeve sipas Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), dhe në përgjithësi përfaqësimi i palëve në raste komerciale nëpër gjykata. Znj. Shah poashtu ka punuar si bursiste e drejtësisë në Kosovë me Public International Law and Policy Group (PILPG), në përkrahje të shoqërisë civile vendore në temën e rritjes së përgjegjësisë qeveritare duke promovuar qasjen dhe kërkesën për drejtësi.

Znj. Shah ka titulin e juris doctor nga Washington University në Fakultetin e Drejtësisë St. Louis, ku u fokusua në të drejtën ndërkombëtare dhe mori pjesë në garën e së drejtës ndërkombëtare Phillip C. Jessup International Law Moot Court. Znj. Shah ka përfunduar studimet bazike në Mount Holyoke College.

haxhigashi

Dr. Iur. Gashi është profesor i drejtësisë dhe dekani aktual i Fakultetit Juridik në Universitetin e Prishtinës “Hasan Prishtina”. Ai përfundoi studimet e tij të doktoratës në Universitetin e Bremenit në Gjermani në të Drejtën Civile.

Profesor Gashi ligjëron të drejtën civile në Universitetin e Prishtinës dhe është anëtarë i Këshillit Akademik të fakultetit. Përveç shumë certifikimeve, ai ka bërë hulumtim akademik dhe trajnime në Universitetin Shtetëror të Arizonës dhe Universitetin e Bergen.

Përvoja paraprake e z. Gashit përfshinë punën e tij për Gjykatën Supreme në Kosovë, Qeverinë e Kosovës, Kuvendin e Kosovës, si dhe Universitetin “Haxhi Zeka” në Pejë. Përveç kësaj, ai ka vepruar si këshilltar ligjor për disa organizata ndërkombëtare, përfshirë USAID, UNDP, dhe GIZ.

Profesor Gashi ka publikuar disa libra akademik, komentare të legjislacionit vendor, dhe shkrime akademike.

5l3a8636-copy-neww

Arian Zeka është Drejtor Ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë. Ai është emëruar në këtë pozitë në qershor të vitit 2012, pasi ka shërbyer më parë si Zëvendës Drejtor dhe Udhëheqës i Departamentit të Politikave që nga Nëntori i vitit 2009.

Krahas udhëheqjes së implementimit të një programi aktiv të shërbimeve, aktiviteteve dhe ngjarjeve në mbështetje të anëtarëve të Odës, ai gjithashtu promovon imazhin publik të organizatës duke shërbyer si ‘përfaqësues’ i Odës dhe duke ndërmjetësuar në emër të anëtarëve të saj me udhëheqësit e tjerë të Kosovës, komunitetet ndërkombëtare të biznesit, dhe me përfaqësuesit e agjencive qeveritare vendore dhe ndërkombëtare.

Detyrat dhe përgjegjësitë e tij përfshijnë krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve produktive të punës me organizatat dhe individët relevantë për Odën. Ai përfaqëson Odën Amerikane në Kosovë në mekanizmat më të rëndësishëm ekonomik në nivel shtetëror dhe ndër-institucional, siç është Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik.

Gjatë vitit 2015, ai ishtë kryesues i Këshillit Konsultativ, i përbërë nga Ministria e Financave, Administrata Tatimore, Dogana, dhe dy organizata tjera të biznesit.

Gjatë periudhës së tij udhëheqëse, Oda ka dyfishuar anëtarësinë e saj, përderisa në vitin 2013, Oda Amerikane në Kosove ishte Oda me rritjen më të madhe në aspekt të anëtarësisë në mesin e 43 Odave Amerikane në Evropë. Gjithashtu, gjatë shërbimit të tij, Oda Amerikane ka themeluar në vitin 2012 Fondacionin e Bamirësisë, dhe ka fuqizuar edhe më shumë kapacitetet e Qendrës së Arbitrazhit në aspekt të ofrimit të arbitrazhit profesional dhe shërbimeve të ndërmjetësimit. Ai është gjithashtu anëtar ex-officio i Këshillit Drejtues të Qendrës së Arbitrazhit.

 

TOP